Timetable

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Primary 16:30-17:30

17:30-18:30

15:30-16:20

16:30-17:20Senigallia: “Studio ABC

16:30-17:30

17:30-18:30

15:30-16:30

16:00-17:00

16:30-17:30

17:30-18:30

Preschool 17:00-18:00 17:30-18:30 Senigallia: “Studio ABC 16:00-17:00

17:00-18:00

17:00-18:00
Toddlers 18:00-18:50 18:30-19:20 Senigallia: “Studio ABC 18:00-18:50 18:00-18:50  18:00-18:50